REGULAMIN IMPREZY pod nazwą: „Festiwal Szycia”

Centrum Handlowe Szembeka
ul. Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa,

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2015 poz. 2139. (zwanej dalej „Ustawą”), oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „Festiwal Szycia”, która odbędzie się w dniach 29.09. – 30.09.2018  roku w Warszawie, na terenie Centrum Handlowego Szembeka, (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez: Zimet Sp. z o.o. , ul. Malinowa 1, 05-140 Jadwisin wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 547677, (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz wskazań personelu wyznaczonego przez Organizatora.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu oraz wykupienia wejściówek na organizowane poszczególne kursy i szkolenia w trakcie trwania Imprezy.
 5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Organizator” osoba/pracownik Zimet Sp. z o.o. lub podległych
„Wystawca” osoba wskazany przez organizatora
„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment obiektu, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów , będzie ono podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia poniżej 15-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:

 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości , który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy może zostać wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem lub Biletem.
 2. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Imprezie.
 3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 11 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy :

a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu.
c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
f) osobie, która w ocenie osób wskazanych przez Organizatora w ich odczuciu będą naruszały standardy współżycia społecznego.
Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  a) nie posiadającym Identyfikatora,
  b) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  c) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  d) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,
  e) nie posiadającym dokumentu tożsamości.
 2. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem

  III ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
  b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;
  c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy, zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać ważny Bilet/Identyfikator. Brak Biletu/Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora fałszywego jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora/biletu (na terenie imprezy) Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika ochrony przy bramie wyjściowej z Terenu Imprezy wraz z uszkodzonym Biletem/Identyfikatorem, w celu wymiany tego Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu imprezy z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.
 7. Jeżeli Uczestnik zgłosi uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia przez niego Identyfikatora z nadgarstka po opuszczeniu Terenu Imprezy danego dnia a przed następnym jego wejściem na Teren Imprezy kolejnego dnia (np. ze względu na pracę wykonywaną przez Uczestnika itp.), to tylko ten sam Uczestnik będzie uprawniony do ponownego wejścia na Teren Imprezy i otrzyma nowy Identyfikator, za zwrotem dotychczasowego Identyfikatora i po weryfikacji zgodności jego tożsamości ze zgłoszeniem. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik dokonuje w punkcie informacyjnym zlokalizowanym przed każdym wejściem na teren imprezy. Dokonanie zgłoszenia powinno odbyć się przed pierwszym wejściem na Teren Imprezy lub najpóźniej przed opuszczeniem Terenu Imprezy przez Uczestnika, który musi wówczas okazać nieuszkodzony Identyfikator zapięty na nadgarstku oraz dowód tożsamości. Nowy Identyfikator Uczestnik odbiera w tym samym punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia. Powyższa procedura związana jest z uiszczeniem przez Uczestnika opłaty manipulacyjnej, która każdorazowo wynosi 1 pln. Procedurze tej nie podlegają identyfikatory zdjęte samodzielnie bez uprzedniego zgłoszenia.
 8. Zabrania się:
  a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy urządzeń/przedmiotów zagrażających życiu
  b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy, za wyjątkiem psów przewodników
  c) wnoszenia napojów alkoholowych i innych środków odurzających, z wyłączeniem osób których stan zdrowia tego wymaga a jest to potwierdzone orzeczeniem lekarskim.
  d) wnoszenia, posiadania, a także używania nad terenem imprezy, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu.
  e) wnoszenia i używania na terenie imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, oraz wrotek
 9. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie poddaje się je komisyjnemu zniszczeniu.
 10. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
  b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 12 d), 13 d) lub w pkt. 20 Regulaminu,
  d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  f) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy;
  g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 11. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 12. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
  – ręczne wykrywacze metalu,
  – wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
  – inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 1. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
  – sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet lub Identyfikator,
  – porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 2. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 3. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet oraz nie przysługuje odszkodowanie tytułem nie uczestnictwa w wybranych/opłaconych kursów/szkoleń.
 4. Zabrania się prowadzenia bez pisemnej autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 5. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
  – Zaplecze techniczno-socjalne,
  – Strefa kursów i szkoleń,
  – Bazę noclegową
  – Strefa sprzedażowa,
  – Strefa wspólna,
  – Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
  – Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe,
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej
 2. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
 3. Organizator informuje, że z uwagi na możliwą znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać w strefach handlowo-pokazowych
 5. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
  V. REKLAMACJE:
 6. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Zimet Sp. z o.o
Ul. Malinowa 1, 05-140 Jadwisin.

 1. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 36 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 2. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

VI. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Status sponsora lub partnera Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  – na stronie internetowej Festiwalu, tj. www.festiwal-szycia.eu
  – w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
  – w kasie na Terenie Imprezy;
 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 36 na piśmie, przesyłką poleconą.
 2. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2018 roku.

Jadwisin, dnia 03 stycznia 2018 roku.